Проектът

Бизнес средата в трансграничната зона проявява слабости в осигуряването на ликвидност на МСП, както в етапа на тяхното създаване, така и на ниво съществуващи, изискващи работен капитал. Постоянните промени и нестабилността на бизнеса, в съчетание с въвеждането на нови технологии, регулации и процеси, свързани с разработването, производството, търговията и наличността на продукти, изискват специализирана и целенасочена подкрепа. Конкурентоспособността на икономиките и предприятията се оценява по характеристики, свързани с качеството, оригиналността на дизайна и продуктовата иновация. Тези характеристики се отнасят до способността за идентифициране, усвояване и разпространение на нови, непрекъснато развиващи се продуктивни технологични знания и също са резултат на творческо разрешаване на проблеми и стратегически избори. Следователно е налице необходимост да бъде създадена една среда за насърчаване на иновациите, чието развитие зависи от бизнес сътрудничеството, създаването на мрежи за трансфер на технологии, инфраструктури, предоставящи услуги за предаване на информация, комуникация, образование и др. В този контекст, инкубаторите предоставят широка гама от инструменти и услуги за поддръжка на бизнес групи, като ускоряват техния ход на развитие. BUSINESS PASSPORT ще отговори на необходимостта от създаване на една среда от трансгранично равнище, насърчаваща иновациите и разработваща формулата за технологии за креативен трансфер, предоставяйки услуги за разпространение на информация, комуникация, образование и др. Тъй като творческото мислене е от съществено значение за справяне с предизвикателствата на бързо променящия се свят, то трябва да намери своето достойно място в бизнеса. Международната конкуренция, постоянните промени в производствените условия, заедно с промените в потребителските стандарти, правят днешните иновации най-важният компонент на икономическото развитие, но и предпоставка за конкурентното предимство на една компания. Тези характеристики се отнасят до способността за идентифициране, усвояване и разпространение на нови, постоянно развиващи се продуктивни технологични знания и също така са резултат от творческото разрешаване на проблеми и стратегически избори в сектора компютърните технологии. Ключът е да се създаде рамка, която има за цел да осигури подкрепа в конкретни тематични области и в същото време да стимулира създаването на бизнес. Ето защо BUSINESS PASSPORT предвижда функционирането на лаборатории в инкубатори и ще бъде подкрепен от изследователски и образователни институции, като се гарантира, че знанията са взаимосвързани и пряко свързани с производството, което води до непрекъснато модернизиране на ноу-хау и трансфера му към заинтересованите страни. Способността на предприятията да иновират и да се развиват, взаимно, е основната сила, която води до развитието и подобряването на жизнения стандарт на местно и регионално ниво. Малките иновативни предприятия представляват съществена част от този процес, тъй като те постигат структурни промени и създават нови работни места, замествайки изгубените, като това е основната грижа в трансграничната зона.

 

БЮДЖЕТ: 645.014,85 евро

 

СХЕМА НА ФИНАНСИРАНЕ: 85% ЕС И 15% Национално участие